Què és la Musicoteràpia?

La musicoteràpia és “l’ús professional de la música i dels seus elements per desenvolupar una intervenció en entorns mèdics, educacionals i quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats que busquen optimitzar la seva qualitat de vida i millorar la seva salut i benestar físic, social, comunicatiu, emocional, intel·lectual i espiritual”.

Des d’Alquímia musical entenem la musicoteràpia com el procés que ens permet utilitzar la música i la creativitat musical com a teràpia, on la música ens serveix com a catalitzador terapèutic per produir canvis; per aquesta raó, l’eix principal de les nostres sessions és fer música. Les persones tenim una musicalitat innata, per això, al llarg de les sessions, facilitem que l’usuari desenvolupi i actualitzi la seva musicalitat. Aquest procés es traduirà en una millora en les diferents àrees de la persona (emocional, física, cognitiva i espiritual), afavorint el seu benestar.

En la nostra metodologia alternem dos tipus d’intervenció: en la musicoteràpia activa-creativa i la receptiva, usem diferentes tècniques per potenciar l’expressió i la interacció musical dels usuaris; en la musicoteràpia receptiva, ens servim del massatge sonor amb bols tibetans per proporcionar a l’usuari una experiència de relaxació profunda.

Per fer el seguiment terapèutic, ens servim de les respostes musicals dels usuaris, les quals devenen el principal material d’anàlisi, interpretació i valoració. També ens servim de  les taules d’avaluació I i II inspirades en l’enfoc Nordoff – Robbins, ja que valoren els elements de la comunicació i la interacció.

Finalment, seguim supervisió clínica de musicoteràpia de manera contínua, sota l‘enfoc Nordoff – Robbins.

La Terapia

Necessitats Especials

En les sessions oferim un ampli ventall d’experiències musicals, variades, riques i sofisticades per estimular als usuaris a nivell comunicatiu, ja sigui obrint nous canals de comunicació, enfortint el ser individual de cadascú o facilitant la integració i la relació social en un entorn segur, agradable i de comfort.

Gent Gran

En aquest col·lectiu, la intervenció musicoterapèutica és de caràcter preventiu i comunitari. Treballem per un envelliment actiu que afavoreixi la qualitat de vida i facilitem dinàmiques per potenciar els trets “sans” dels usuaris. Entenent la salut no com l’absència de malaltia sinó com a expressió de la plenitud personal.

Adhesió Socials

En aquestes sessions ens reconnectem, ens reconeixem i ens sensibilitzem com a éssers musicals que som a partir dels recursos propis que tenim per fer música. En aquest procés, experimentem fent música, i descobrim eines musicals que ens poden ajudar a millorar la nostra activació social.